تلفن تماس:

98-921-282-1866+

ایمیل :

info@fxmedia.ir

سایت تبلیغاتی:

www.ad.fxmedia.ir

منطقه 22 خیابان برادران شهید علیمرادی -مجتمع تجاری اداری طوبی طبقه 6-افیکس مدیا